banner header
Reklama

Uśmiech dnia

Egzamin maturalny 2016 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Włodek Kania   
poniedziałek, 11 maja 2015 13:12
 • Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego są wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 • Absolwent obowiązkowo przystępuje do:
  • dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz ‎
  • czterech egzaminów w części pisemnej.

 • Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎
  • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎,
  • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎.

 • Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
  • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎,
  • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎,
  • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎,
  • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎.

 • Lista przedmiotów dodatkowych obejmuje wszystkie przedmioty ujęte w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, tj.: 
  • biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, języki obce nowożytne, język łaciński i kultura antyczna, języki mniejszości narodowych i języki mniejszości etycznych, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 • W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym.
 • Każdy zdający ma obowiązek przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, bez wymaganego progu zdawalności.

 • Wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od przedmiotów, których maturzysta uczył się w zakresie rozszerzonym. Zdający również ma prawo przystąpić do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, zatem w sumie może przystąpić do sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych.

 • Zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska, co najmniej 30 proc. możliwych do uzyskania punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpi, do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

 • Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej będą wyrażone w procentach, w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej. Dzięki wprowadzeniu wyników na skali centylowej zdający będą mogli - jak już ma to miejsce w egzaminie gimnazjalnym - porównać swoje osiągnięcia egzaminacyjne z wynikami innych uczniów, ponieważ wynik na skali centylowej powie im, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik z danego przedmiotu.

 • W istotny sposób zmieniła się część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego. Prezentacja, dotychczasowa forma przeprowadzania tego egzaminu w 2016 r. jest zastąpiona egzaminem sprawdzającym umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury: tekstem literackim, tekstem o języku lub tekstem ikonicznym.

 • ‎Maturzysta losuje – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.

 • Zadaniem zdającego jest – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut),
  a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎ Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie ‎maturalnym z języka polskiego.
  • Tworzenie wypowiedzi jest jedną z kluczowych umiejętności, którą zgodnie z nową podstawą programową uczeń powinien opanować w trakcie edukacji szkolnej.
  • Nowa forma części ustnej egzaminu ustnego kładzie nacisk na spontaniczność wypowiedzi, która jest kluczową cechą komunikacji.

 • Część pisemna egzaminu z przedmiotów obowiązkowych będzie trwała 170 minut, z wyjątkiem części pisemnej egzaminu z języka obcego, który będzie trwał 120 minut.
 • Część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych trwa 180 minut, z wyjątkiem części pisemnej z informatyki - 210 minut.

 • W przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego, jako przedmiot dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut.

   Przykładowe pytania i zadania, jakie mogą pojawić się na egzaminie maturalnym w 2016 r., są opublikowane wraz z rozwiązaniami w informatorach z poszczególnych przedmiotów i znajdują się na stronie internetowej OKE we Wrocławiu. /www.oke.wroc.pl/ w zakładce: Egzamin maturalny – Informatory.

 

Poprawiony: poniedziałek, 13 lipca 2015 11:57